General presentation

Cuvânt înainte

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (Agenția Națională), organizată în 2008, este o autoritate administrativă  instituită de Guvern pe lângă Ministerul Mediului cu statut de persoană juridică de drept public, care dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat, denumire în limba română, de conturi trezoriale. Agenției Naționale îi este delegat exercitarea independentă a funcțiilor de reglementare prevăzute de legea organică respectivă.

Dezvoltarea tehnologiilor nucleare se dezvoltă în ascendenţă pe mapamond, devenind instrumente de neînlocuit în diverse domenii de activităţi: de la cele tradiţionale în energetica nucleară, medicina nucleară, radioterapia, radiodiagnostic pînă la sterilizarea produselor farmaceutice, alimentare, protejarea operelor de artă, monitorizarea mediului ambiant, etc.

În Republica Moldova în ultimii ani, cu susţinerea enormă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au fost implementate sau sunt la faza implementării cele mai moderne tehnologii nucleare. Astfel, la Institutul Naţional de Oncologie au fost date în exploatare primul accelerator liniar destinat tratamentului pacienţilor oncologici, un laborator de medicină nucleară. La Institutul Național de Metrologie a fost dat în exploatare un laborator performant de calibrare. Sunt în desfăşurare realizarea alte proiecte de transfer de tehnologii, cum ar fi tratarea deşeurilor radioactive în scopul păstrării lor în condiţii sigure, implementarea de tehnologii de vârf (SPECT/CT/PET) de diagnosticare la Spitalului Clinic Republican. Din 2016 este planificată inițierea unui proiect de amploare de instituire a unui centru de radioterapie la Spitalul Municipal Bălți, fiind un prim pas în descentralizarea serviciilor radioterapeutice din Moldova. Continuăm în 2016, cu susținerea partenerilor din Suedia, implementarea la Serviciul de Stat Hidrometeo, a unui proiect de asigurare a monitorizării fondului gama în mediul ambiant în Moldova.

Implementarea extensivă a noilor tehnologii nucleare în diverse ramuri ale economiei a re-actualizat subiectul securităţii şi siguranţei nucleare, culturii nucleare în ansamblu. OMS, AIEA denotă cu îngrijorare, că insuficienţa culturii profesionale în domeniu în ultimii ani conduce la supraexpuneri medicale, deci la expuneri nejustificate, cota căreia este de cca 30%. Nu este excepţie în acest domeniu şi ţara noastră. Factorul determinant în aceasta revine accesibilitatea tot mai largă a tehnologiilor noi nucleare asociate de insuficienţa culturii securității nucleare și radiologice, siguranței exploatării și pregătirii profesionale insuficiente.

Scopul nostru comun, a celor antrenaţi în reglementarea nucleară şi radiologică din ţară este promovarea legislației moderne,  respectării legislaţiei cu susţinerea indiscutabilă a tehnologiilor nucleare în Moldova, dar condiţionată de cultivarea unei culturi adecvate. Numai astfel tehnologiile nucleare vor fi benefice societăţii. În această ordine de idei conlucrăm cu colegii de la Universitățile din Moldova. Astfel, cu suportul Agenţiei Nucleare, în comun cu Universitatea Tehnică din Moldova și cu susținerea Autorității Suedeze de Securitate Radiologică a fost organizat Centrul Național de Suport al Securității Nucleare.

Cu suportul partenerilor din AIEA, SUA și din Uniunea Europeană, organizăm periodic seminare naționale și internaționale, exerciții precum și acțiuni de prevenire și lichidare a incidentelor radiologice din republică. Anual, cu susținerea polivalentă din partea AIEA, promovăm cca 30 de persoane din diferite autorități și instituții pentru perfecționare a centre avansate din afară hotarelor țării.

Cu asistența tehnică din partea Comisiei de Reglementare Nucleară SUA este format și menținut Registrul Național al surselor de radiații ionizante, asigurată autorizarea activităților nucleare și radiologice, controlul și supravegherea de stat. În prezent, Agenția Naţională ține sub control orice sursă – de la intrarea în țară, amplasarea, darea în exploatare, mentenanța – până la casarea, depozitarea sau exportul din țară. Astfel, de la înființarea Agenției Nucleare în 2008, sunt înregistrate cca 446 entități economice autorizate, eliberate cca 2450 de acte permisive , luate la evidență cca 8000 de surse radioactive, generatoare și utilaje asociate, precum și materiale nucleare.

Agenția Naţională în activitatea sa va acorda și în continuare politica educaţională, de perfecționare, de exerciții practice, de îmbunătățire a cadrului național legislativ în domeniul nuclear, radiologic și neproliferare. Noile funcții de supraveghere a neproliferării înaintează noi sarcini în fața angajaților Agenției Naționale. Luând în considerare resursele umane limitate ale Agenției Naționalle, este un imperativ indiscutabil să asigurăm o conlucrare eficientă cu specialiştii din republică, indiferent de subordonarea departamentală, cu un scop comun final extrem de important – neproliferarea și respectarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova.

Exercitarea funcţiilor de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice și supravegherea neproliferării sunt expres prevăzute în Legea organică Nr 132 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 229-233 din 2 noiembrie 2012), iar Hotărârea Guvernului nr.458 din 24.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, structurii şi efectivului-limită ale acesteia susține punerea în aplicare a legii sus-numite.

Funcţiile statutare ale Agenției Naționale sunt următoarele:

a) elaborarea şi realizarea politicii statului în domeniul nuclear şi radiologic, consultarea autorităţilor publice conform competenţelor, elaborarea proiectelor de politici, de strategii naţionale, a cadrului legal cu promovarea lor în ordinea stabilită de legislaţie şi adoptarea de măsuri pentru reglementarea eficientă a activităţilor nucleare şi radiologice;
b) monitorizarea implementării şi a executării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte şi a legislaţiei naţionale în domeniu;
c) elaborarea şi promovarea în ordinea stabilită de legislaţie şi de art. 7 din prezenta lege a actelor legislative şi a altor acte normative în domeniu;
d) înregistrarea în baza notificării a activităţilor nucleare şi radiologice, autorizarea acestor activităţi în baza evaluării solicitării de autorizaţie radiologică şi corespunderii la condiţiile de radioprotecţie, de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice şi de garanţii nucleare;
e) efectuarea controlului şi supravegherii de stat pentru verificarea condiţiilor de securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice, neproliferării armamentului nuclear și tehnologiilor, echipamentului pertinente;
f) întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor de rigoare, întocmirea şi examinarea proceselor-verbale cu privire la contravenţiile din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, aplicarea unor măsuri de constrîngere obligatorii spre executare persoanelor fizice şi juridice;
g) asigurarea transparenţei procesului decizional în reglementarea activităţilor nucleare şi radiologice;
h) eliberarea şi/sau recunoaşterea certificatelor de securitate pentru instalaţii cu surse de radiaţii ionizante (utilaje, ambalaje, containere sau mijloace de transport pentru surse radioactive, inclusiv deşeuri radioactive) conform prezentei legi;
i) atestarea sau recunoaşterea experţilor în domeniul nuclear şi radiologic, cu eliberarea permisului de exercitare de nivelul III;
j) evaluarea cunoştinţelor, eliberarea sau recunoaşterea permiselor de exercitare de nivelul I, II, eliberate de entităţi recunoscute de Agenţia Naţională, personalului care activează în domeniul nuclear sau radiologic şi responsabililor de radioprotecţie;
k) propunerea modificării şi/sau completării actelor normative cînd este necesară corelarea lor cu tratatele şi cu standardele internaţionale din domeniu;
l) gestionarea Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi persoanelor juridice autorizate;
m) acordarea de asistenţă gratuită la depistarea surselor radioactive orfane;
n) recunoaşterea organizaţiilor de suport tehnic, experţilor naţionali şi internaţionali, instituţiilor de certificare şi de pregătire a cadrelor prin includerea lor în registrul respectiv şi prin publicare pe pagina web a Agenţiei Naţionale;
o) coordonarea şi monitorizarea implementării proiectelor de asistenţă tehnică internaţională pentru domeniile securităţii nucleare şi radiologice, radioprotecţiei şi securităţii fizice;
p) semnarea, în modul stabilit de lege, a acordurilor bilaterale sau multilaterale cu autorităţi de profil similare din ţări terţe;
q) perfectarea şi transmiterea rapoartelor naţionale pe adresa organismelor internaţionale de profil conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
r) participarea ca parte intrinsecă a sistemului naţional de reacţie în caz de urgenţă nucleară sau radiologică;
s) reprezentarea în calitate de organ naţional de reglementare – punct naţional de contact cu AIEA în cadrul tratatelor internaţionale în domeniul nuclear şi radiologic, cu organe de reglementare nucleară din ţări terţe.

Pentru asigurarea promovării, dezvoltării şi monitorizării parteneriatului internaţional, ANRANR colaborează cu AIEA), Departamentul de Stat al SUA, Departamentul de Energie al SUA, Comisia de Reglementare Nucleară  SUA, Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică, organele de reglementare nucleare din ţările member GUAM, CNCAN din Romania, Centrul de Radioprotectie din Lituania, precum şi cu alte organizaţii internaţionale şi/sau regionale de profil, prin încheierea acordurilor în domeniul său de activitate, prin avizarea şi monitorizarea implementării programelor de asistenţă tehnică desfăşurate în concordanţă cu acordul-cadru de ţară încheiat cu AIEA, precum şi prin participarea instituţiilor şi agenţilor economici care activează în domeniul dat la activităţile desfăşurate sub egida AIEA.

În scopul reacționării adecvate la incidente radiologice sau nucleare, în ANRANR a fost constituit grupul MEST dotat cu echipament performant pentru detectarea și identificarea materialului nuclear sau radioactiv. Recepționarea semnalului de avertizare prin internet de la Serviciul Vamal. sau prin telefon de la oricare persoană fizică este asigurată 24/7.

Cu respect,                                                                                                                                                         Director al Agenției Naționale

ianuarie 2016